Postup prací při stavbě základové desky

Základová deska, práce pro odborníky

Základová deska domu není jenom obyčejným kusem betonu.

Správné založení stavby vyžaduje celý sled prací v přesně stanoveném pořadí a měla by ho provádět firma se zkušeností s výstavbou hotových domů.

Přípravné práce

Prvním nezbytným krokem při vlastní stavbě základů každého domu, je provedení geodetických prací, tj. zaměření a vytýčení budoucí stavby v souladu s projektovou dokumentací.
Zvláště důležité je stanovení "nulového bodu", který určuje budoucí výšku podlahy nového domu.

Poté, co geodet dokončí první část své práce na staveništi, nastává čas na zemní práce.

Zemní práce

Nejprve se provede skrývka, odvoz a uskladnění vrstvy ornice. Následně musí geodet zaměřit a znovu vytýčit základové pásy.

Pomocí stavební mechanizace se provede výkop základových pásů, v případě podklepených domů se současně provede vyhloubení jámy pro sklep, vyhloubení výkopů pro kanalizaci i další rozvody a případně pro jímku.

Po ukončení výkopových prací se musí provést ruční začištění základové spáry, současně je zapotřebí instalovat uzemnění hromosvodu a bednění pro prostupy instalačních sítí.

Bednění a betonáž

Po ukončení těchto prací nastává zalití základové spáry betonem. Na zalitou základovou spáru se následně staví "ztracené" nebo klasické bednění, které bude ohraničovat budoucí základovou desku.

Prostor mezi bedněním se zhutní, případně také podsype štěrkem. Dále se provede instalace ležatých rozvodů.

Pak následuje případné položení ocelové výztuže a poté už vlastní betonáž základové desky.

Dokončovací práce

Vybetonováním práce na základové desce ještě nekončí. Po dokončení betonářských prací se musí povrch základové desky ošetřit proti rychlému vysychání a následnému praskání.

Následuje období přibližně čtyř týdnů, kdy se základová deska nechává vyzrávat. Po této době je základ domu připraven pro další stavební práce.

Posledním krokem výstavby základové desky je položení izolačních vrstev proti zemní vlhkosti a podle lokality také proti pronikání radonu.

© 2012 www.zakladovadeska.com • Všechna práva vyhrazena • hotovedomy

 Základová deska na klíč | Betonové garáže | Plechové garáže | Pergoly | Přístřešky |Vchodové stříšky